Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Smit Facilitair V.O.F.

Toepasselijkheid en begripsbepalingen

Artikel 1.
a. Opdrachtnemer: Smit Facilitair tevens handelend onder de handelsnamen SmitFac en SmitFloor, gevestigd en kantoorhoudende te Geldrop;
b. Zakelijke Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. Consument: een natuurlijke persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. Opdrachtgever: Zakelijke Opdrachtgever en Consument als bedoeld in bovengenoemde definities onder b en c;
e. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer;
f. Werk: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe te verwerken producten;
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden van Opdrachtnemer;
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: Per e-mail en per post.
4. Onder annulering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
5. Onder opzegging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
6. Het door Opdrachtnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op verbintenissen met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer gebruik is gemaakt van het inhuren van derden.
8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Aanbod/totstandkoming overeenkomst

Artikel 2.
1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien Opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van Smit Facilitair aanvaardt,, heeft Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
2. De overeenkomst komt eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Smit Facilitair, dan wel zodra Opdrachtnemer een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Prijzen

Artikel 3.
1. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen BTW en eventuele kosten. 2. Uitvoering van de opdracht geschiedt tegen de op het moment van de order bevestiging geldende prijs. Indien tussen de datum van het tot stand komen van de overeenkomst en dede uitvoering van de orderbevestiging de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Opdrachtnemer gerechtigd om deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. 3. Bij de prijzen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.

Inschakeling derden

Artikel 4.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Regiewerk

Artikel 5.
Indien Opdrachtnemer een opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet onder bijlevering van materialen, van Opdrachtgever op regiebasis heeft aanvaard, dan is de administratie van Opdrachtnemer bepalend voor het aantal gewerkte uren en verwerkte materialen.

Meerwerk

Artikel 6.
1. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
2. Onder “meerwerk” wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaan boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveelheden arbeidsuren, zaken en opslagen, een en ander voor zover dit meerwerk het gevolg is van:
– het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens Opdrachtgever tot wijziging (of aanvulling) van de oorspronkelijke overeenkomst;
– omstandigheden die voor Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te waren te voorzien zoals maar niet uitsluitend:
• De omstandigheid dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet alle relevante gegevens heeft verstrekt;
• Gewijzigde overheidsvoorschriften.
3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever tijdig wijzen op een uit een meerwerk voortvloeiende prijswijziging, tenzij Opdrachtgever de prijswijziging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Levering en uitvoering van het werk

Artikel 7.
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht en/of de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om binnen een redelijke termijn na te komen.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke (oplevering) c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Opdrachtnemer per transactie worden gefactureerd.

Annulering

Artikel 8.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot annulering tegen voldoening van de annuleringskosten. Opdrachtnemer is gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen nu hij het werk van te voren moet inplannen, materiaal moet inkopen en personeel voor het werk moet vrijhouden/reserveren. De annuleringskosten bedragen:
a. bij annuleringen die plaatsvinden tot 8 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 20% van de overeengekomen prijs voor het werk;
b. bij annuleringen die plaatsvinden tot 4 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 35% van de overeengekomen prijs voor het werk;
c. bij annuleringen die plaatsvinden tot 2 weken voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 50% van de overeengekomen prijs voor het werk;
d. bij annuleringen die plaatsvinden tot 1 week voor de aanvangsdatum van het verrichten van het werk: 100% van de overeengekomen prijs voor het werk.
2. Annuleringen dienen schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

Reclames

Artikel 9.
Opdrachtgever dient klachten over de door Smit Facilitair uitgevoerde werkzaamheden binnen vijf dagen na uitvoering schriftelijk aan Smit Facilitair mee te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Smit Facilitair ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden vervalt.

Garantie

Artikel 10.
1. Opdrachtnemer staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden.
2. Buiten de garantie vallen:
• Gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld;
• Kleine onvolkomenheden in het opgeleverde werk, die nauwelijks zichtbaar zijn en die de deugdelijkheid van het werk niet aantasten.
• Gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever heeft gewenst het werk op een bepaalde manier uit te laten voeren, ondanks de waarschuwing van Opdrachtnemer voor de kans op het ontstaan van gebreken;
• Gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever niet voldoende of niet het juiste onderhoud heeft gepleegd aan het opgeleverde werk;
• Gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage;
• Gebreken ontstaan door oorzaken die niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid

Artikel 11.
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hieronder in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden in gelijke mate voor de personeelsleden van Opdrachtnemer en voor derden waarvan door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade (uit welke hoofde dan ook) die het gevolg is handelen of nalaten van Opdrachtnemer, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid.
4. Opdrachtnemer is verder nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door; het verplaatsen van meubilair in opdracht van opdrachtgever, vermissing van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf en decoratiemateriaal, welke niet of slecht moeilijk waarneembaar zijn en op het bestaan waarvan door opdrachtgever niet is gewezen, het verder uitscheuren / rafelen van stof die voor de bewerking al gescheurd/ rafelig dan wel bijna doorgesleten is, het loskomen van verlijmde vloerbedekking alsmede het verkleuren van vloerbedekking t.g.v. de uitgevoerde behandeling, lichte beschadigingen aan plinten en dergelijke. Verder is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gevallen waarbij raambekleding door contact met de reinigingsvloeistof van hoedanigheid verandert. Onder veranderen van hoedanigheid wordt verstaan, krimpen, vormveranderingen, verkleuren, scheuren van de stof, loslaten van las en lijm verbindingen, ontlakken, verkleuren, vlekkerig worden van metalen lamellen/lamelgordijnen. Verkleuringen door UV licht, inwerking van atmosferische vervuilingen kunnen niet weggenomen worden. Smit Facilitair is nooit aansprakelijkheid voor de hoedanigheid van producten zowel voor als na de reiniging waarvan de fabrikantgarantie verlopen is. Opdrachtnemer is verder niet aansprakelijk voor evt. krassen in de coating na behandeling (gebruikerssporen, mechanische schade). Vloercoating is niet bedoeld en niet geschikt om te worden voorzien van tape. Wij zijn niet verantwoordelijk dat bij het verwijderen van de tape ook de coating wordt verwijderd;
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Opdrachtnemer gesloten verzekering.
6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zoals partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of onjuistheden van zaken die van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden afkomstig zijn. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn verricht.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en gebreken in de door de door Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
10. Elke vordering tot schadevergoeding van de zakelijke Opdrachtgever vervalt indien de vordering niet binnen 2 maanden nadat de schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt en indien zij niet binnen één jaar nadat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Transport/Uitvoering

Artikel 12.
1. Indien zaken ter bewerking worden meegegeven aan Opdrachtnemer verblijft het risico tijdens transport voor de opdrachtgever. Uitvoering van onze werkzaamheden is altijd op CAO toeslag vrije tijden tenzij anders vermeld.
2. Tijdens de uitvoering van het werk gelden de volgende condities c.q. voor Opdrachtgever de volgende verplichtingen: Onbelemmerde voortgang van het werk, eventuele wachttijden worden in rekening gebracht tegen een tarief van € 45,00/uur/persoon. De vloer mag door niemand anders dan door personeel van Opdrachtnemer worden betreden tijdens werk en droogtijd. De vloer dient veeg schoon en leeg aan Opdrachtnemer beschikbaar te worden gesteld. De temperatuur dient tussen de 15 en 25gr Celsius tijdens werkzaamheden en droogtijd te zijn. Aircoʼs, luchtbehandeling en vloerverwarming dienen uit te staan tijdens uitvoeringen uitgezet twee dagen voor aanvang van de uitvoering. Droogtijd coatings circa 36 uur na afronding werkzaamheden voor beloopbaarheid en circa 7 dagen voor volledige uitharding. Water, licht en stroom 230V 16A staan permanent ter beschikking tijdens de werkzaamheden en kunnen vrij gebruikt worden. Vrije toegang tot lozingspunt van gebruikt reinigingswater. Parkeergelden (indien onvermijdelijk) worden altijd in rekening gebracht.
3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens/door de uitvoering van het werk als niet aan de condities is voldaan zoals omschreven onder lid 2 van dit artikel.

Betaling

Artikel 13.
1. Betaling dient steeds te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om aan Opdrachtgever voor of na aanvang van de werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen. Zolang een aan Opdrachtgever in rekening gebrachte voorschot niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingen aan Opdrachtnemer op te schorten of te verrekenen met vorderingen die hij (uit welke hoofde dan ook) heeft of meent te hebben op Opdrachtnemer;
4. Opdrachtnemer is gerechtigd om 50% van de totale hoofdsom van het overeengekomen werk in rekening te brengen zodra Opdrachtnemer alvorens hij aanvangt of is aangevangen met het verrichten van werkzaamheden.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij levering in gedeelten c.q. fases ieder voltooid gedeelte c.q. fase in rekening te brengen;
6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Opdrachtgever is alsdan de dan geldende wettelijke rente verschuldigd aan Opdrachtgever als Opdrachtgever een consument betreft, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Indien Opdrachtgever als een zakelijke Opdrachtgever optreedt, dan is hij de geldende wettelijke handelsrente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Als Gedeelten van een maand worden in deze als volle maand aangemerkt.
7. Opdrachtgever is daarnaast, nadat zij daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld om tot betaling over te gaan c,q, om alsnog haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer na te komen, ter zake buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd van 15% van de som van de hoofdsom;

Overmacht

Artikel 14.
1. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, is Opdrachtnemer gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten dan wel is Opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
2. Opdrachtgever kan aan de opschorting, wijziging of ontbinding van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
3. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtssituatie intreedt.

Ontbinding/opschorting/verrekening en tussentijdse opzegging

Artikel 15.
1. Opdrachtgever (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten op (al dan niet gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
2. Opdrachtgever (niet zijnde de consument) doet afstand van alle rechten tot opschorting (uit welke hoofde dan ook) van zijn (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
3. Indien Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Opdrachtnemer heeft of meent te hebben, ziet Opdrachtgever af van het recht op verrekening op opschorting met betrekking tot deze vorderingen(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening en opschorting geldt eveneens indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard
4. Ingeval Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, is hij aan Opdrachtnemer een door Opdrachtnemer nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten en, indien van toepassing, schaden aan Opdrachtnemer te vergoeden. De vergoeding houdt in ieder geval in de volledige overeengekomen prijs voor het werk.
5. Indien Opdrachtgever in verzuim is jegens Opdrachtnemer in haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst dan is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16.
1. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan ter zake van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde of te leveren zaken, daarmee samenhangende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, blijven de geleverde zaken eigendom van Opdrachtnemer.
2. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt Opdrachtnemer onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om, indien deze hem jegens Opdrachtnemer aangegane betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen.

Faillissement, surseance, WSNP

Artikel 17.
1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling, zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden c.q. op te zeggen zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling verkeert of tot de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt toegelaten.

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Artikel 18.
Alle gegevens die u aan ons direct dan wel via onze websites verstrekt zijn vrijwillig verstrekt en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking hebt gesteld, te weten voor het uitbrengen van een offerte, het aanbieden van enige andere informatie op maat over onze dienstverlening dan wel het kunnen uitvoeren van de door u aan ons verstrekte opdracht binnen het wettelijk kader. Verder zal Opdrachtnemer uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen te voldoen aan wettelijke eisen die aan ons worden gesteld. De bewaartermijn is zolang we deze nodig hebben doch gelijk aan de looptijd van onze relatie of overeenkomst en conform de wettelijke termijnen die er aan gesteld worden. Op uw eerste schriftelijke verzoek zullen we zover de wetgever het toelaat uw gegevens verwijderen. De gegevens over uw bezoek aan de website van Opdrachtnemer worden automatisch geregistreerd, om ons in staat te stellen deze website zo effectief mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeften en bij te houden hoe intensief onze websites en bepaalde delen daarvan worden bezocht. Al deze informatie wordt uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt.

Geschillen

Artikel 19.
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voortvloeiend uit een tussen partijen gesloten overeenkomst, kennis te nemen.